Algemene Voorwaarden

Terms & Conditions Last updated on: 2 november 2023

Overwegende dat;
Guide des Chefs Nederland B.V. (GdCN). de Verwerker is van Persoonsgegevens.

1. DEFINITIES
In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account
het account van de Gebruiker, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst;

Voucher
de drager van elektronisch tegoed, uitgegeven door- of mogelijk gemaakt
door GdCN, ongeacht de fysieke of digitale vorm waarin uitgifte plaatsvindt;

Dienst en Abonnement
de door GdCN b.v. geboden diensten als bedoeld in artikel 3;

Elektronisch Tegoed:
het saldo dat is opgeslagen en dat wordt beheerd door GdCN
voor betaling van de Dienst;

Gebruiker
iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst van
GdCN, bijvoorbeeld als abonnee, als koper van tegoed of op
andere wijze of als wederpartij bij enige overeenkomst met GdCN waarbij laatstgenoemde
diensten of goederen levert;

Opladen
het verhogen van het Elektronisch Tegoed door het doen omwisselen van
chartaal of giraal geld;

Platform
het geheel van offline- en onlineverbindingen met de Dienst van GdCN, waaronder de Website,
webapplicaties, mobiele applicaties en apparaten;

GdCN
de besloten vennootschap Guide des Chefs Nederland B.V.

Voorwaarden
deze gebruiksvoorwaarden

Website
www.guidedeschefs.com, daaraan verbonden sub-domeinen en webpagina’s

Definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overige
rechtsverhoudingen tussen GdCN en haar dochters en een Gebruiker. De voorwaarden
blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de
toepassing van deze voorwaarden.

2.2 Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker worden
verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat GdCN de
betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker expliciet en
onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.

2.3 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.

2.4 In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden,
dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als
geldig te worden aangemerkt.

2.5 Eventuele afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd
door GdCN ten voordele van de Gebruiker, geven de Gebruiker nimmer het recht zich later
daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

3 GdCN Dienst

3.1 De dienst van GdCN en liaisons bestaat uit het verzamelen en uitserveren van content in de
breedste zin des woord in niche interesse gebieden. Via het platform kunnen Gebruikers na
inloggen op hun account toegang krijgen tot een breed assortiment content, merchandise en
andere aanbiedingen direct in het interesse gebied. GdCN bepaalt de vormen waarin de
content en aanbiedingen worden aangeboden.

3.2 De Gebruiker kiest een abonnementsvorm die bij hem of haar past. Het Platform vermeld een
indicatieve inhoud van te verwachten content die door de Gebruiker is gekozen. Aan deze
indicatieve content kunnen geen rechten worden ontleend.

4. TOEGANG TOT DE DIENST
4.1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze voorwaarden, geeft GdCN de Gebruiker een
beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een
sub-licentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en het Platform. De Gebruiker is
gerechtigd om de content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële
doeleinden binnen het doel van het Platform.

4.2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de
Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op het Platform.


4.3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de
manier zoals beschreven op het Platform. De Gebruiker staat er jegens GdCN voor in dat de
informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk,
compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en
compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling
daarop. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens.
GdCN draagt op haar beurt zorgt voor het correct verwerken van de persoonsgegevens
nadat de gebruiker deze achterlaat middels het akkoord geven op onze optin. Het
bijbehorende privacy statement is te vinden op onze site en in de app.


4.4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het platform van GdCN. GdCN
staat op geen enkele wijze in voor schade ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.


4.5. De Gebruiker vrijwaart GdCN en haar liaisons voor aanspraken van derden die gebaseerd
zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.


5. ACCOUNT

Het Abonnement gaat in nadat de Gebruiker het aanbod heeft aanvaard door:
- het aanmaken van een account;
- het selecteren van een Abonnement en
- het verstrekken van alle daarbij benodigde (betalings-)gegevens;


de Gebruiker voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden nadat GdCN de bevestiging van het
afsluiten van het Abonnement per mail heeft verstuurd.


De Gebruiker  kan direct nadat het Abonnement is ingegaan gebruikmaken van de diensten.

 1. De Gebruiker dient bij de registratie op het Platform inloggegevens te verstrekken,
  waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Daarbij zijn onze voorwaarden
  in het privacy statement van toepassing.
 2.  De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet
  toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei
  wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik
  dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. GdCN mag ervan uitgaan dat de
  Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.
 3. GdCN behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van het Platform of een
  Account de toegang te beperken, het account te verwijderen of andere passende
  maatregelen te treffen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op
  schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven
  is ter beoordeling van GdCN.
 4. De Gebruiker dient GdCN op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn
  account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te
  treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 5. GdCN en haar liaisons zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige
  ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.
 6. GdCN en haar liaisons aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van
  deze Voorwaarden door andere Gebruikers.
 7.  De Gebruiker kan zijn abonnement te allen tijde tegen het einde van het abonnement
  opzeggen. Het abonnement wordt dan niet automatisch verlengd.
 8. De Gebruiker kan zijn abonnement voor onbepaalde tijd maandelijks opzeggen.
 9. De Gebruiker kan zijn jaarabonnement te allen tijde opzeggen. In dit geval zal het
  jaarabonnement niet automatisch omgezet worden in een maandabonnement voor
  onbepaalde tijd wanneer de contractperiode van het jaarabonnement afloopt.
 10. Opzegging geschiedt door op het Account van de Gebruiker onder de “profielpagina” het huidige Abonnement stop te zetten.


Giftabonnementen


Bij het kopen van een giftabonnement dient de consument direct middels de aangeboden
betalingsmethodes aan de betalingsverplichting te voldoen.


De giftabonnementen stoppen automatisch na afloop van de contractperiode en worden dus niet
automatisch verlengd.

6. TARIEVEN VOOR DIENSTEN


GdCN vermeldt de tarieven voor haar Diensten op het Platform. Bij gebruikmaking van de Dienst
wordt aan de Gebruiker de prijs getoond uitgedrukt in Elektronisch Tegoed. Voor het verwerven
van Elektronisch Tegoed wordt de prijs uitgedrukt in euro’s of de lokaal van toepassing zijnde
munteenheid. 

Alle vergoedingen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


7. TRANSPARANTIE BETALING EN ELEKTRONISCH TEGOED


GdCN werkt op haar platform met een abonnementen systeem. Deze kunnen gekocht worden.
Deze abonnementen vertegenwoordigen een virtuele waarde waarmee diensten binnen het
platform kunnen worden genoten. De fysieke betaling geeft de gebruiker de toegang tot het eigen
account & de diensten. Het Tegoed als hier genoemd staat voor een (rest) tijdconsumptie die de
gebruiker heeft in dagen/maanden/jaren op het platform

8. BETALING


De Gebruiker dient betalingen voor de Diensten te verrichten met een vooraf gekocht
Elektronisch Tegoed dat wordt geregistreerd in zijn Account. De wijze van betaling met het
Elektronisch Tegoed geschiedt op de wijze en volgens de prijzen en voorwaarden als gesteld en
geduid op het Platform.

 1. In de gevallen dat de Gebruiker een betalingsverplichting aangaat, anders dan vermeld in
  het eerste lid, geldt dat alle gelden binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de
  aanvangsdatum betaald dienen te worden. De Gebruiker heeft het recht op enige aftrek,
  korting, opschorting of verrekening indien GdCN haar verplichtingen niet na kan komen.
  GdCN heeft uitdrukkelijk wel het recht van opschorting en verrekening indien Gebruiker
  haar betalingsverplichtingen jegens GdCN niet nakomt. De dag van betaling is de dag
  van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van GdCN.
 2. Als de Gebruiker niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij
  van rechtswege in verzuim en is GdCN gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke
  handelsrente in rekening te brengen.
 3. Als de Gebruiker niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is de
  Gebruiker gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door GdCN gemaakte
  gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte
  kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde
  kostenveroordeling.
 4. In geval meerdere Gebruikers een gezamenlijke verplichting aangaan jegens GdCN zijn
  zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag, de verschuldigde rente(n) en
  kosten.

9. ONTBINDING OVEREENKOMST


GdCN kan deze overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig en zonder opzegtermijn beëindigen
indien:
a. de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen uit deze Voorwaarden of de van toepassing
verklaarde bepalingen;
b. de Gebruiker zijn verplichtingen jegens GdCN niet, niet volledig of niet correct nakomt, dan wel
indien de betreffende Gebruiker mededeelt zulks voornemens te zijn;
c. GdCN daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk vonnis of indien de dienst bij wet
wordt verboden of onmogelijk gemaakt, hetzij technisch, hetzij bedrijfseconomisch;
d. GdCN besluit haar bedrijfsvoering te staken;
e. de Gebruiker failleert of aanvraag daartoe doet of ingeval van surseance van betaling of
wettelijke schuldsanering;
f. de Gebruiker overlijdt;
g. van GdCN redelijkerwijs niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst in stand laat.
 GdCN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit een beëindiging als
omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.

10. HERROEPINGSRECHT


Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van e-mail aan welcome@guidedeschefs.com

11 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

1. De door GdCN aangeboden dienst wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.
2. GdCN verleent uitdrukkelijk geen garantie voor de geschiktheid van de dienst voor de
doeleinden van de Gebruiker;
3. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruiker, verstrekte gegevens;
4. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker.
5. dat de dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeurig,
betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
6. GdCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen in de Dienst.
7. GdCN heeft redelijke zorg betracht en zal betrachten om zeker te stellen dat de informatie
op het Platform, de Website en overige uitingen juist en volledig is. GdCN sluit echter
iedere aansprakelijkheid uit voor:
a. onjuiste, onvolledige en ontbrekende informatie en/of schrijffouten op het Platform;
b. schade voortvloeiende uit of verband houdende met wijzigingen in de op het Platform
getoonde informatie en/of veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van het Platform
door derden of anderszins;
c. schade voortvloeiende uit of verband houdende met het al dan niet toegang verkrijgen
tot, of het al dan niet gebruiken van, het Platform of het al dan niet gebruiken van de
daarop gepubliceerde informatie.
8. GdCN is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor websites van derden, met
inbegrip van locaties waarnaar links en verwijzingen staan op het Platform. Het gebruik
van die websites kan zijn onderworpen aan andere of aanvullende voorwaarden die zijn
bepaald door de beheerders van die websites.
9. GdCN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet
deugdelijk presteren door GdCN en schade als gevolg van (contractuele) boetes.
10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens GdCN, uit welke hoofde ook,
vervallen één jaar na beëindiging van de opdracht en voorts indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd bij GdCN zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de
desbetreffende persoon bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten
waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. GdCN behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op het Platform, de naam
‘Guide des Chefs’ en het concept van GdCN.
2. De Gebruiker zal geen aan het Platform afgeleide werken ontwikkelen of aanbieden. De
Gebruiker zal zich onthouden van het wijzigen, vertalen, nabouwen, pogen te ontdekken
van de broncode van een deel van het Platform of het creëren van daarvan afgeleide
werken, dan wel dergelijke handelingen laten doen.
3.

13. COPYRIGHT & CONTENT RIGHTS

Voor het gebruiken van diensten kan het noodzakelijk zijn om materiaal te uploaden. Intellectueel
Eigendomsrecht van de content die een gebruiker upload naar GdCN of haar liaisons blijft
eigendom van de gebruiker. GdCN en haar liaisons ontvangen automatisch een kosteloze,

wereldwijde, eeuwigdurende, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor elk gebruik van
de gebruikerscontent in alle huidige en toekomstige media tenzij gebruiker en GdCN en/of haar
partners schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze overdracht is niet herroepbaar. Hierdoor
is GdCN en haar liaisons bevoegd content van de gebruiker te gebruiken en te (laten) exploiteren
via media waaronder social media en websites. Bij het uploaden garandeert de gebruiker dat de
content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. In het geval dat in
de content een derde persoon herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeert
Gebruiker dat er  (indien vereist) tevens de toestemming is van deze derde en vrijwaart Gebruiker
GdCN  en haar liaisons van aanspraken die hieruit voortkomen. GdCN en haar liaisons wordt
door Gebruiker gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het
aanleveren van deze content.

14. INHOUD VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via het Platform kunnen materiaal
van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn
gelieerd. GdCN is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of
nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor
materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

GdCN is niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van
goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband
met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg
ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen
met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

15. DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT

Het DMCA-proces voor kennisgeving en verwijdering van content is een hulpmiddel voor
auteursrechthouders om door gebruikers geüpload materiaal dat inbreuk maakt op hun
auteursrechten, van websites te verwijderen. Het proces houdt in dat de eigenaar van het
auteursrecht (of de vertegenwoordiger van de eigenaar) een verwijderingsverzoek stuurt naar
een serviceprovider met het verzoek om materiaal te verwijderen dat inbreuk maakt op hun
copyright (en). Een serviceprovider kan een internetprovider (bijvoorbeeld AWS), platform-
exploitant (bijvoorbeeld GdCN), zoekmachine (bijvoorbeeld Google), een webhost (bijvoorbeeld
GoDaddy) of een ander type online site-exploitant zijn. Er zijn verschillende elementen die
moeten worden opgenomen in een verwijderingsverzoek die worden gespecificeerd door de
auteursrechtwetgeving. Als de meeste van deze elementen niet zijn opgenomen, kan de
serviceprovider weigeren het materiaal te verwijderen. Zelfs als een verwijderingsverzoek voldoet
aan alle wettelijke vereisten, kan de serviceprovider weigeren het materiaal te verwijderen. Als ze
dit echter niet doen, stellen ze zich open voor mogelijke secundaire aansprakelijkheid voor hulp
bij inbreuk op het auteursrecht. 

GdCN stelt alles in het werk om ieders recht te respecteren. Mocht het toch zo zijn dat er content
op ons platform staat waarvan de rechten klaarblijkelijk niet bij ons liggen neem dan contact met
ons op. 

Meer info over DMCA : https://copyrightalliance.org
 
16. FAIR USE

Indien een Gebruiker – naar redelijk oordeel van GdCN – excessief gebruik maakt van de
diensten van GdCN kan de Gebruiker verzocht worden het gebruik te minderen.

Indien de Gebruiker  geen gehoor geeft aan het verzoek van GdCN het gebruik te minderen,
behoudt zij het recht voor het GdCN  Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te
zeggen.

Bovendien behoudt GdCN zich het recht het Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het
Abonnement op te zeggen wanneer misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten en/of ze
gebruikt op een manier waarop deze niet bedoeld zijn. Hieronder vallen onder meer het vertonen
buiten de huishoudelijke kring, downloaden, opslaan, verspreiden en inbreuk maken op de
rechten van intellectuele eigendom van de online content.

GdCN behoudt zich tevens het recht voor de door de Gebruiker en/of haar partners geleden
(gevolg)schade volledig op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

17 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en het online platform
berusten uitsluitend bij GdCN en/of haar partners en gaan in geen enkel geval over op de
Consument.

18.  KLACHTEN

Bij klachten over onze Diensten dient de Gebruiker een klacht in te dienen
via welcome@guidedeschefs.com