Privacybeleid

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk
gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over
organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Over ons

Guide des Chefs Nederland B.V.
Catharina van Renneslaan 12
1217 CX Hilversum.
E-mailadres : welcome@guidedeschefs.com

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen
persoonsgegevens van u, omdat u één of meerdere producten bij ons afneemt of wilt afnemen. De
wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een
overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet als klant kunnen helpen als we deze gegevens niet
van u verwerken. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij marketingactiviteiten
verrichten. In de wet wordt dit een verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd.
Hieronder vind u meer informatie over de verschillende doelen.

*Uitvoeren van onze overeenkomst met betrekking tot de Guide des Chefs app. Dit doel is nodig voor
het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, adresgegevens,
geboortedatum (t.b.v. van een verjaardagattentie), e-mailadres (gebruiken wij om u relevante en
actuele informatie en gerichte acties te kunnen sturen), NAW (toezending gewonnen prijzen,
bestelde artikelen), bedrijfsnaam (gebruiken wij in geval van bedrijven t.b.v. verkoop van artikelen en
diensten), BTW nummer (fiscale wetgeving) of andere gegevens die u als gebruiker van onze Guide
des Chefs app prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals
datum en tijd van uw bezoek. In geval van incidenten, zoals bij inlogproblemen kunnen wij ook
contact met u leggen. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovenstaande
doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

*Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hiermee wordt bedoeld de regeling omtrent het
incasseren (SEPA) en de fiscale wetgeving. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een
overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6
lid 1 sub c).

*Voor marketingactiviteiten om u te kunnen benaderen via email of pushberichten (o.a. via de GdC
app). De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Voor dit
doel gebruiken wij alleen uw e-mail adres.

Wij verwerken ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk
gebruik van cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies
zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Het gaat om de volgende gegevens:
- Locatiegegevens
- IP-adres of app Ids
- Internetbrowser en apparaat type
- Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige
gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor
meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke u geeft door akkoord te
gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

*Profiling, wij gebruiken uw persoonsgegevens en transactiehistorie om een best passende actie of
bericht te kunnen sturen.

Als we uw toestemming nodig hebben

Als we uw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb u altijd het recht om uw
toestemming in te trekken. Dat kan u gemakkelijk doen door ons een email te sturen met uw
gegevens en welke gegevens u niet meer door ons wil laten verwerken. Als we voor de gegevens die
we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze
gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we uw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld
overheidsinstanties of externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van uw
persoonsgegevens. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.
Verwerkers die ons helpen met het verwerken van uw persoonsgegevens mogen uw gegevens alleen
gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan
ons leveren. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te
gaan.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de
(persoons)gegevens die u invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de
verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Waar slaan we uw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties.
Om uw privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan
strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor
de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de
Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners)
uw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van uw
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En
zolang de wet ons verplicht om u gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een
paar maanden tot vele jaren.

Uw rechten

U hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom
we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht
om transparant geïnformeerd te worden heb u de volgende rechten:
- Recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
- Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
- Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan u ons vragen om uw gegevens te
verwijderen);
- Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken
van uw gegevens te beperken);
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u wilt kunnen we uw gegevens doorgeven aan een
andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
- Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan kan u contact met ons opnemen (zie contact). We
reageren binnen over het algemeen binnen 14 dagen op uw verzoek.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw
privacy gerelateerde vragen reageren, kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van uw rechten als
betrokkenen, dan kan u schriftelijk contact opnemen met:

Guide des Chefs Nederland BV
Postbus 381
1200 AC Hilversum
welcome@guidedeschefs.com